16 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ :  38.900 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ  : 32.300Κg 16 ΜΗΝΕΣ  : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ :  38.900 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ  : 32.300Κg after