7 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ :  24.800 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 19.400Κg 7 ΜΗΝΕΣ : ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ :  24.800 Κg, ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ : 19.400Κg after