Έλεγχος Νεφρικής Λειτουργίας

Like
Share to Facebook

Βιοχημικές Εξετάσεις

 • 1.

  Ουρία

  Η παραγωγή της αντικατοπρίζει τη διαιτητική πρόσληψη πρωτεΐνης και τον ρυθμό καταβολισμού των λευκωμάτων

  ↑   Σε: νεφροπάθειες και αφυδάτωση

  Φυσιολογικές Τιμές    17-55 mg/dl

 • 2.

  Κρεατινίνη

  Η εξέταση διαπιστώνει διαταραχή στην νεφρική λειτουργία και είναι πιο ευαίσθητος δείκτης από την ουρία

  ↑   Σε: νεφροπάθειες, μυϊκή νόσο, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, αφυδάτωση και καταπληξία

  ↓  Σε: Σε άτομα με μικρό ανάστημα, μειωμένη μάζα ή ανεπαρκή πρόσληψη πρωτεϊνών

  Φυσιολογικές Τιμές    0.6-1.3 mg/dl

 • 3.

  Ουρικό Οξύ

  Σχηματίζεται από την διάσπαση των νουκλεικών οξέων και είναι το τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πουρινών

  ↑   Σε: νεφροπάθειες, ουρική αρθρίτιδα, λευχαιμίας, αφυδάτωση, ασιτία αιμολυτική αναιμία

  Φυσιολογικές Τιμές    2-7 mg/dl

  ̽Το άγχος και η εξαντλητική άσκηση αυξάνουν ψευδώς το ουρικό οξύ. .Δίαιτα πλούσια σε πουρίνες αυξάνει το ουρικό οξύ. Οι συγκεντρώσεις επηρεάζονται και από διάφορα φάρμακα

   

Linkedin YouTube Insta_logo_white